شیر نفتش را یک عده بستند، شهیدش را یک عده دادند، عرقش را یک عده می ریزند، فریادش را یک عده می زنند، اداره غله اش را یک عده می روند و من اینجا دلم خوش است که چهارتا کلمه سر هم می کنم... دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است!