دکل 

نام دیگر وجدان است

که گاهی در سیاهی مطلق می رود رد کارش!