شنیده ها حاکی از آن است که با سرد شدن هوا

 پلاژ دارد استاندارد های لازم را به دست می آورد.