نفت نام دیگر ننگ است که پشت قباله ما خورده

از سند هم خبری نیست

اینطور تا ابد می توانی در زندان فکر کنی

که چرا کسی که قولنامه نوشته بود

به قولش وفا نکرد.

یا چرا خارگ یتیم بودنش را جوری فریاد می زند

که حتی صدای مهیب شعله ها نمی تواند خاموشش کند؟

گوش کن همین حالا

موجی به صخره خورد... و موج دیگری... و موج دیگری

تا چند نسل بعد موج ها به ما می رسند

وقتی زندانی ناپدید شد

وقتی صخره ای!