یکی این آسمان سیاه را هم

مثل گنبد میرمحمد

به چالش سطل رنگ دعوت کند؛ لطفن!