خداحافظی می کنیم با مردی که خیلی چیزها به ما یاد داد...

می نشینیم تا تاریخ برایمان خیلی خوب سخن بگوید..خیلی خوب حق و باطل را جدا کند و خیلی ها را شرمنده کند