کلاغ خارک


به روز سیاه نشاند 

این آسمان سیاه

کلاغ سفیدی را